Balance 9.9

Boosts/Melhorados: Pesche Guatiche, Zommari Leroux, Resurreccion Grimmjow, Vizard Ichigo.
Nerfs/Piorados: Ishida Uryuu, Resurreccion Szayel.
Retrabalhado/Piorado: Bankai Mayuri.